การตรวจภูมิต้านทาน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จำเป็นจริงหรือ?

  องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug
  Administration) และองค์การอนามัยโลก ไม่แนะนำให้ตรวจ
  หาภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

  วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคโดยเฉพาะ
  โรคชนิดรุนแรง และไม่มีข้อมูลในขณะนี้ที่บอกได้ว่า ต้องมีระดับ
  ภูมิต้านท่าน (แอนติบอดี) มากแค่ไหนในการป้องกันโรค
  จึงไม่แนะนำให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทาน

  การตรวจต้องใช้วิธีมาตรฐาน เช่น Plaque neutralization
  reduction test ซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อน และเป็นการตรวจที่
  จำเป็นต่องานวิจัยเท่านั้น

  ชุดตรวจที่มีใช้ทั่วไปในโรงพยาบาล ออกแบบมาเพื่อ
  การวินิจฉัยโรค มิใช่เพื่อตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน
  ไม่แนะนำให้นำมาใช้

  ที่มา :
  ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”