การรับมือผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19

  โดยหลักการวัคซีนจะทำหน้ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้รู้จักกับเชื้อโรคล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต แต่อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย มีไข้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แสดให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันกำลังถูกกระตุ้นจากวัคซีน เพื่อป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

  อาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

  1. มีไข้
  2. ปวดเมื่อยตามตัว
  3. ปวด หรือระคายเคืองตำแหน่งที่ฉีด
  4. หากเกิดผลข้างเคียง ตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก ในเข็มที่สองก็อาจมีอาการมากขึ้นได้เล็กน้อย
  5. อาการแพ้วัคซีน อาจกิดได้แต่น้อยมากคือน้อยกว่า 1 ใน 1,000,000 คนที่ฉีด

  อาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19

  1. มีไข้
  2. ปวดเมื่อยตามตัว
  3. ปวด หรือระคายเคืองตำแหน่งที่ฉีด
  4. หากเกิดผลข้างเคียง ตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก ในเข็มที่สองก็อาจมีอาการมากขึ้นได้เล็กน้อย
  5. อาการแพ้วัคซีน อาจกิดได้แต่น้อยมากคือน้อยกว่า 1 ใน 1,000,000 คนที่ฉีด

  ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19

  1. วัคซีนจะเริ่มได้ผลอย่างน้อยต้อง 2 อาทิตย์หลังจากได้รับเข็มที่หนึ่ง แต่จะได้ผลเพียง 50% และหลังจากฉีดข็มที่สองอย่างน้อย 1 อาทิตย์ จึงจะได้ผลสูงตามผลการวิจัยของแต่ละวัคซีน
  2. ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่สอง จึงจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่กับผลวิจัยของวัคซีนแต่ละยี่ห้อ

  คำแนะนำจากแพทย์
  ประชาชนส่วนใหญ่ควรได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนก็ไม่ควรประมาทต่อการติดชื้อ และยังต้องรักษามาตรการโดยสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลด์โอกาสการติดเชื้อของตัวเองในกรณีที่วัคซีนยังออกฤทธิ์ไม่เต็มที่ และป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในอนาคตด้วย

  ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
  ที่มา : ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”