การสังเกตอาการของโรคโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ

ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ พบว่ามีการแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมที่ระบาดในประเทศไทย ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความกังวลต่อการติดโรคโควิด-19 แม้จะไม่มีอาการในระบบทางเดินหายใจ หากสงสัยหรือมีความเสี่ยงควรสังเกตอาการและปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้

หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ควรไปพบแพทย์

  • ไอแห้ง เจ็บคอ
  • อ่อนเพลีย
  • มีไข้
  • จมูกไม่ได้กลิ่น
  • ลิ้นไม่รับรส

เมื่อมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงาน ผู้ที่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดมีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำและเว้นระยะห่าง ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน แต่หากไม่มีอาการใด ๆ อาจลดความกังวลลงได้

คำแนะนำจากแพทย์

ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางและพบปะสังสรรค์ โดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอาจจะไม่มีอาการหรืออาการน้อย แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เป็นวงกว้างและไปยังผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านเดียวกันได้ จึงควรรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”