การส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มดาวน์ชินโดรม

  เด็กกลุ่มดาวน์ชินโดรมเป็นเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน ส่งผลต่อความสามารถทางสติปัญญาเมื่อโตขึ้น ดังนั้นครอบครัว นักวิชาชีพ และครู จึงมีบทบาที่สำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กกลุ่มดาวน์ชินโดรม โดยพัฒนาการดังกล่าว ได้แก่
  1. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
  ควรเน้นการนวดสัมผัสเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง เช่น การชันคอ การพลิกคว่ำหงาย การคืบ-คลาน การลุก-นั่ง การยืน-เดิน รวมถึงการใช้สายตามองวัตถุร่วมกับใช้มือหยิบวัตถุ
  2. พัฒนาการด้านภาษา
  เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อปัญหาการได้ยิน ผู้ปกครองจึงควรกระตุ้นให้เด็กรับฟังเสียง เพื่อฝึกให้เด็กสามารถหันหาเสียงในทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและหมั่นสังเกตการฟังและภาษาพูดของเด็ก
  3. พัฒนาการด้านอารมณ์-สังคม
  ส่งเสริมการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวดี รู้จักรอคอย รู้จักแบ่งปัน
  4. พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเอง
  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง เช่น การถือขวดนมหรือน้ำ การหยิบขนมหรืออาหารรับประทานเอง การดื่มน้ำจากแก้ว การแปรงฟัน การถอด-ใส่เสื้อผ้า
  คำแนะนำจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
  หากเด็กกลุ่มดาวน์ชินโดรมได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก จะส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ สามารถสร้างคุณค่า ความสุข และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนมีส่วนช่วยเหลือสังคมได้ตามศักยภาพของตน

  เผยแพร่ ณ วันดาวน์ชินโดรมโลก (วันที่ 21 มีนาคม 2564)
  ที่มา : อ. พญ.พร ใตรรัตน์วรกุล และ ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”