ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามของผู้ป่วยโควิด-19

 1. คัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
 2. เตรียมความพร้อมผู้ป่วย โดยชี้แจงแนวทางการดูแลและการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าพัก
 3. เพื่อเข้าพักรักษาตัวลงทะเบียน
 4. รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างเข้าพักและลงนามในใบยินยอมการเข้าพักโรงพยาบาลสนาม
 5. เข้าพักตามพื้นที่ที่กำหนดไว้
 6. ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจากทีมเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามอาการทุกวัน
 7. เจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อพิจารณาอาการในแต่ละวัน
 8. ผู้ป่วยที่อยู่ครบตามวันที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะแจ้งและจำหน่ายผู้ป่วยหลังจากได้รับรายงานข้อมูลสุขภาพประจำวัน
 9. เจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนจำหน่ายผู้ป่วยและผู้ป่วยลงนามรับทราบข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังจำหน่ายกลับบ้าน
 10. ขั้นตอนของแต่ละโรงพยาบาลสนามอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
  ที่มา : รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”