ความเชื่อผิดๆ ของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

ความเชื่อ การฉีดวัคซีนในสุนัข หรือแมวจะป้องกัน การกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ 100%

ความจริง จริง ๆ แล้วหากสัตว์ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าแล้วและอยู่ในระยะฟักตัวการฉีดวัคชีนจะไม่ได้ผล ดังนั้น การนำสุนัขและแมวมาเลี้ยงต้องรู้ประวัติพ่อแม่ และการเลี้ยงดูที่ผ่านมาอย่างซัดเจน

ความเชื่อ สุนัขหรือแมวที่ได้รับวัคชีน 1 ครั้ง จะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิต ไม่มีโอกาสเป็นบ้า

ความจริง ยังมีโอกาสเป็นบ้าได้ ดังนั้นสุนัขและแมวต้องได้รับวัคชีน 2 ครั้งในปีแรก และ 1 เข็มต่อปี มิฉะนั้นยังมีโอกาสป็นไข้ได้เมื่อได้รับเชื้อ ทั้งนี้อาจต่างจากบางประเทศที่เจริญแล้ว ที่สุนัขและแมวหลังจากที่ได้รับการฉีดครั้งแรกแล้วไม่ต้องฉีดประจำทุกปี ทั้งนี้เนื่องจากโอกาสที่สุนัขและแมวจะได้รับเชื้อมีน้อยมากเหลือเกิน และจะทำการฉีดกระตุ้นต่อเมื่อมีการสัมผัสโรคจริง ๆ เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ที่เป็นประเทศที่ชุกชุมด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข โอกาสที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับเชื้อก่อนค่อนข้างมีสูง

ความเชื่อ สุนัข และแมวที่เราลี้ยง และเคยได้รับวัดชีนมาก่อนถูกสุนัขบ้กัดก็ไม่สี่ยงต่อการติดโรค

ความจริง ในความเป็นจริงแล้วต้องได้รับการฉีดวัดชีนซ้ำ และกักขังดูอาการอย่างน้อย 45 วัน แต่ถ้าสุนัขและแมวนั้นไม่เคยได้รับวัคชีนมาก่อนเมื่อถูกสุนัขบ้ากัด องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำลายเพราะมีโอกาสติดเชื้อสูง แต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้ฉีดวัคซีนทันทีและกักขังดูอาการ 6 เดือน และฉีดวัคซีนซ้ำ 1 เดือนก่อนปล่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”