ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อยุติการระบาด

  • วัคซีนเป็นอาวุธหนึ่งที่มนุษย์ใช้หยุดการระบาดของโรคติดเชื้อ ดังที่เห็นในปีพ.ศ. 2553 ที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009
  • ปัจจุบันมีการคิดค้นผลิตวัคซีนโควิด- 19 ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรในประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งหวังในการลดอัตราการเจ็บป่วย การเสียชีวิต และการยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  • จากการศึกษาในระยะที่ 3 พบว่า มีวัคซีนหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 50 ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
  • ประเทศไทยมีการนำวัคซีน AstraZeneca และ Sinovac มาใช้ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และพบว่าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถลดการติดเชื้อรุนแรงที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้มากกว่าร้อยละ 90
  • ปัจจุบันพบว่าเชื้อกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดในขณะนี้ คือ สายพันธุ์อังกฤษ B. 1.1.7 ซึ่งวัคซีนที่ประเทศไทยนำมาใช้ แม้ว่าจะมีความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวลดลงบ้าง แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคและอาการป่วยรุนแรงได้
  • การเร่งการฉีดวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดจึงจำเป็นต้องรีบเร่งเพื่อนำไปสู่การยุติการแพระบาด และลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิต
  • ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564
    ที่มา : ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”