ดูแลอย่างไร เมื่อลูกมีภาวะออทิซึม

เนื่องจากภาวะออทิซึมไม่สามารถรักษให้หายขาดได้ การดูแลจึงเป็นการดูแลตามอาการของเด็ก เช่น การให้ยาเพื่อควบคุมการทำงานของระบบประสาท ปรับการทำงานของสมอง หรือรักษาหากมีอาการชักร่วมด้วย
แต่การดูแลที่สำคัญคือการช่วยส่งเสริม ฟื้นฟูพฤติกรรม และทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่น ๆ ได้ โดย

  1. ลดสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่มากเกินไปรอบตัวเด็ก
  2. จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
  3. ดูแลและเสริมทักษะ เช่น ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อช่วยฟื้นฟูทักษะการสื่อสารทักษะทางด้านสังคม
  4. การปรับพฤติกรรม โดยไม่ไช้ความรุนแรงจะช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
  5. เสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถเข้าสังคมกับคนอื่นได้
  6. จัดตารางเวลาในการฝึก ใช้ชีวิตประจำวันของเด็กให้มีขั้นตอนของกิจกรรมในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ

หากพบปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ และทีมสหสาขาแต่เนิ่น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”