ถั่งเช่ากับอันตรายต่อไต

ปัจจุบันมีการโขษณาถึงสรรพคุณของดั่งเชว่สามารถรักษาโรคไตให้ดีขึ้นหรือกลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้สมาคมโรคไตแห่ประเทศทยไม่สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตรับประทานดั่งเช่า เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันว่าดั่งเช่มีประโยชน์ต่อการรักษาโรคไต แต่กลับพบการเสื่อมของไตภายหลังการรับประทานดั่งเซ่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอีกด้วย
กรณีศึกษาจากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 67 ปี เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 มีค่าอัตราการกรองของไต 14 มล./นาที/1.73 ม2 ชื้อชาชงถั่งเช่ามาดื่มด้วยความเชื่อว่าจะช่วยชะลอการเสื่อมของไต หลังดื่มไปประมาณ 6 เดือน พบว่าไตเสื่อมลงอย่างรุนแรง โดยค่าอัตราการกรองของไตลดลงเหลือเพียง 3.1 มล./นาที/ 1.73 ม2และต้องทำการฟอกไต
คำแนะนำโดยแพทย์
ขอให้ประชาชนอย่หลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑ์สริมอาหารใด ๆ มาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑ์สริมอาหารเป็นสิ่งที่ไม่มีสรรพคุณทางยา และอาจทำให้โรคที่เป็นอยู่ทรุดลงกว่าเดิม เช่น กรณีถั่งเช่าอาจทำให้ไตเสื่อมลง

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล


”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”