ทำบุญตักบาตรที่วัดอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

  ข้อปฏิบัติสำหรับทางวัด

  1. พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
  2. จัดเตรียมอ่างล้างมือ สบู่ พร้อมภาพแนะนำการล้างมือ 7 ขั้นตอน
  3. จัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางของใส่บาตร
  4. กำหนดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
  5. จัดสำรับหรือของถวายพระเป็นชุด
  6. กำหนดเส้นทางเดินรับบาตร ให้เดินทางเดียว โดยให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร
  7. พระภิกษุสงฆ์ฉันสำรับแยกจากพระภิกษุสงฆ์รูปอื่น ๆ
  8. หากพระภิกษสงฆ์มีอาการเจ็บป่วยต้องพบแพทย์ทันทีและงดปฏิบัติศาสนกิจ

  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาทำบุญที่วัด

  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านและไปทำบุญที่วัด
  2. เมื่อมาถึงวัด วางของที่ใส่บาตรบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้
  3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนร่วมศาสนพิธี
  4. เมื่ออยู่ในวัดให้เดินเว้นระยะห่าง 2 เมตร
  5. จัดเตรียมอาหารตักบาตรให้พอดีสำหรับพระสงฆ์ 1 รูป/1 มื้อ
  6. นั่งตามจุดที่กำหนด และคำนึงถึงการถ่ายเทของอากาศ
  7. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน
  8. ไม่พูดคุยเสียงดัง เยกรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากผู้อื่น

  ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
  ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”