ป้องกันการติด โควิด-19 แบบ Swiss Cheese ด้วยตนเอง

  การป้องโควิด-19 แบบ Swiss Cheese คือ การลดช่องโหว่ที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อด้วยการนำวิธีป้องกันต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว
  เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ มารวมซ้อนกับแนวทางป้องกันอื่น ๆ เช่น ลดระยะเวลาเสียงสัมผัสเชื้อในพื้นที่แออัด ซึ่งจะช่วยลดโอกาสผิดพลาดในการติดเชื้อได้มากขึ้น
  ตัวอย่าง การป้องกันแบบ Swiss Cheese ด้วยตนเองที่เห็นได้ชัด คือ การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการลดระยะเวลาในการที่จะไปสัมผัสเชื้อ (exposure time) ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้
  การเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่แออัด ไม่ควรใช้วลาอยู่ในนั้นนาน ๆ
  ไม่พูดคุยในลิฟต์ ควรสวมหน้ากากอนามัย และลดการสัมผัสในลิฟต์ หากต้องกดปุ่มในลิฟต์ให้ใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ
  สถานที่ที่คนหนาแน่น และการระบายอากาศไม่ดี เช่น ห้างสรรพสินค้า ควรใช้เวลาทำธุระให้สั้นที่สุด
  การเดินทางด้วยเครื่องบิน ควรวนระยะห่างช่วงรอขึ้นหรือลงเครื่อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับเช็กอินจุดที่เดินทางเข้า-ออก และพกแอลกอฮอล์เจลติดตัวเป็นประจำ

  ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
  ที่มา : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”