ผลกระทบของกัญชาต่อทารกในครรภ์

สตรีมีครรค์ควรงดเว้นการใช้กัญชา แม้จะใช้เพื่อการรักษาก็ตาม

โทษของกัญชาต่อการตั้งครรภ์

การตกไข่ไม่เป็นไปตามรอบปกติ

การตั้งครรภ์นอกมดลูก เนื่องจากจะทำให้เกิด การเคลื่อนที่ซ้ำลงของไข่เข้าสู่มดลูก (ในสัตว์ทดลอง)

ภาวะทารกในครรภ์น้ำหนักน้อย

คลอดก่อนกำหนด หากใช้กัญชา และบุหรี่ ร่วมกัน

สารเคมีภายในกัญชาสามารถผ่านรกไปยังบุตรได้ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองการเรียนรู้ และพฤติกรรม

ภาวะตายคลอด หรือภาวะแทรกซ้อนในทารกที่ส่งผลให้เสียชีวิต

ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาในสตรีให้นมบุตรเช่นกันสตรีมีครรค์ควรงดเว้นการใช้กัญชา แม้จะใช้เพื่อการรักษาก็ตาม โทษของกัญชาต่อการตั้งครรภ์ การตกไข่ไม่เป็นไปตามรอบปกติ การตั้งครรภ์นอกมดลูก เนื่องจากจะทำให้เกิด การเคลื่อนที่ซ้ำลงของไข่เข้าสู่มดลูก (ในสัตว์ทดลอง) ภาวะทารกในครรภ์น้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด หากใช้กัญชา และบุหรี่ ร่วมกัน สารเคมีภายในกัญชาสามารถผ่านรกไปยังบุตรได้ ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองการเรียนรู้ และพฤติกรรม ภาวะตายคลอด หรือภาวะแทรกซ้อนในทารกที่ส่งผลให้เสียชีวิต ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาในสตรีให้นมบุตรเช่นกัน

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”