ฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโควิด-19

ฟ้าทะลายโจรรักษา COVID-19 ได้หรือไม่

ในการรักษาโรคโควิด-19 ตามแบบมาตรฐาน ฝ้าทะลายโจรไม่ใช่ยาลำดับแรกที่แพทย์เลือกใช้ เนื่องจากยังขาดข้อมูลจากงานวิจัยแบบสุ่มในมนุษย์ที่ยืนยันว่สฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิผลดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตาม อาจใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาทางเลือกเพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ภายใต้การดูแลของแพทย์ (เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564) โดยใช้เฉพาะกับผู้ป่วยบางรายที่ถูกรับไว้ในสถานพยาบาล เพื่อบรรเทาอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เท่านั้น แต่จะไม่ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

ความรู้สำหรับประชาชน

  1. ข้อมูลใด ๆ จากการศึกษาในหลอดทดลอง หรือในสัตว์ทดลองตลอดจนการศึกษาที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานที่แสดงถึงสรรพคุณของยา
  2. ยาที่จัดเป็นการรักษามาตรฐานจะถูกแสดงไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติดูแลรักษากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  3. ยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการ หมายถึง ยาที่ไม่ได้ใช้เพื่อการรักษาโรค เช่น ไม่มีสรรพคุณที่ทำให้โรคหายเร็วขึ้น จึงใช้แทนยารักษาโรคไม่ได้
  4. ประชาชนที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ทราบว่าเป็นโควิด-19 หรือไม่ หากพบว่าติดเชื้อ ควรเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ควรหลีกเลี่ยงการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเชื่อว่าจะรักษาตนเองให้หายจากโรคได้ด้วยฟ้าทะลายโจร

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”