ภาวะปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • กลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงเมื่อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   – ผู้สูงอายุ
   – ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเรื้อรัง เช่น โรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืด หรือโรคมะเร็งปอด
   – ผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน มีระดับดัชนีมวลกาย (Body mass index)หรือ BMI ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป
   – ผู้มีโรคที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบ เช่น โรคตับ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
  • ภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดจากการอักเสบในเนื้อปอดส่งผลโดยตรงต่อการแลกเปลี่ยนก๊ซออกซิเจน โดยในช่วงแรกผู้ป่วยจะมีอาการปกติแม้จะเกิดการอักเสบในปอด เรียกว่า “Silent Hypoxemia” ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก อาจรุนแรงถึงขั้นหายใจล้มเหลวจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

   ข้อปฏิบัติหากสงสัยว่ามีอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   หากพบว่าตนเองมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมกับประวัติเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและพบแพทย์ หากแพทย์วินิจฉัยพบการอักเสบในปอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเข้ารับการรับษาในสถานพยาบาล ระหว่างการรักษาต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

   ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
   ที่มา : อ. นพ.ลิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”