ภูมิต้านทานโรคโควิด-19 หลังฉีดวัคซีน Sinovac และ AstraZeneca

  • ภูมิต้านทานของผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca
   1 เข็ม
   ภายในสัปดาห์ที่ 4
   ร้อยละ 98.3
   ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 47.5 u/ml
  • ภูมิต้านทานของผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac
   ครบ 2 เข็ม
   ภายในสัปดาห์ที่ 4
   ร้อยละ 99.4
   ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 85.9 u/ml
  • ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ
   ภายในสัปดาห์ที่ 4-8
   ร้อยละ 92.4
   ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 60.9u/ml
  • จากการศึกษาพบว่าระดับภูมิต้านทานของผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม และระดับภูมิต้านทานของผู้ที่ฉีดวัคซีน Astrazeneca เพียงเข็มเดียว อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่า วัคซีนทั้งสองชนิดช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานได้ดี

   คำแนะนำจากแพทย์

   ข้อมูลนี้เป็นกรณีศึกษาค่าความแตกต่งของระดับภูมิต้านทาน จากกลุ่มตัวอย่างบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิดในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่ค่ามาตรฐานในการสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนจากกรณีศึกษานี้ คือ ร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีนจะสร้างภูมิต้านทานได้ดี

   ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
   ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”