ภูมิต้านทาน COVID-19 จากวัคซีน Sinovac

ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Sinovac ครบทั้ง 2 เข็ม พบว่ามีภูมิต้านทานสูง เปรียบเทียบได้กับภูมิต้านทานของผู้ป่วยหลังการติดเชื้อ 4-8 สัปดาห์

ภูมิต้านทานของผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม

  • ภายในสัปดาห์ที่ 4
  • ร้อยละ 99.4
  • ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 89.5 บ/ml

ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ

  • ภายในสัปดาห์ที่ 4-8
  • ร้อยละ 92.4
  • ค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 61 บ/ml

โดยสรุป การฉีดวัคซีน Sinovac สามารถฉีดเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายต่อเชื้อโควิด-19 ได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะกายหลังดีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 4 สัปดาห์ พบว่าภูมิต้านทานมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”