รู้จัก โรคฮีโมฟีเลีย

  โรคเลือดออกง่ายแต่กำเนิด เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน มี 2 ชนิด

  ฮีโมฟีเลีย A : การขาดโปรตีนแฟกเตอร์ 8 ในเลือดที่ทำหน้าที่ช่วยห้ามเลือดและทำให้เลือดแข็งตัว
  ฮีโมฟิเลีย B : การขาดโปรตีนแฟกเตอร์ 9 ในเลือดมีหน้าที่ในการห้ามเลือดเช่นเดียวกัน

  สาเหตุของโรคฮีโมฟีเลีย

  • เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครโมโซมเพศชนิด X ดังนั้นมักเกิดโรคในเพศชาย ส่วนเพศหญิงที่มียีนแฝงของโรคจะสามารถส่งความผิดปกติให้บุตรชายได้
  • พบผู้ป่วยในไทยประมาณ 2,000 คน และช่วงอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุดคือ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

  ลักษณะเลือดออกในโรคฮีโมฟีเลีย
  เลือดออกในข้อเข่าหรือข้อเท้า มีอาการเจ็บและไม่สามารถขยับข้อได้

  ระดับความธุนแรงของโรค

  • รุนแรงมาก ระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือดน้อยกว่า 1% มีโอกาสเลือดออกได้เอง หรือเลือดออกภายหลังบาดเจ็บเล็กน้อย
  • รุนแรงปานกลาง ระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 1-5% จะมีเลือดออก เมื่อเกิดการล้มหรือกระแทก
  • รุนแรงน้อย ระดับปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 5-40% เลือดออกมากเมื่อถอนฟัน หรือเกิดการบาดเจ็บรุนแรง

  การรักษาโรคฮีโมฟีเลีย
  การให้แฟกเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี 2 รูปแบบ

  • ให้แบบตามอาการ คือ ให้เมื่อผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ หรือมีเลือดออกจากการกระแทก
  • ให้แบบป้องกัน คือ ให้อย่างสม่าเสมอเป็นประจำ เช่น สัปดาห์ละครั้งเป็นการให้แบบป้องกันแม้จะไม่มีอาการ

  เผยแพร่เนื่องในวันฮีโมฟีเลียโลก (วันที่ 17 เมษายน 2564)
  ที่มา : รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล


  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”