วัคซีนโควิด-19 กับการบริจาคโลหิต

  • Q: หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 บริจาคโลหิตได้ไหม?
   A: ได้ โดยให้เว้น 7 วันหลังฉีดวัคซีน จึงจะบริจาคโลหิตได้
  • Q: ผู้ที่มีอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนบริจาคโลหิตได้หรือไม่?
   A: ควรให้อาการหายดี และเว้นระยะ 14 วัน จึงไปบริจาคโลหิตโดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่จุดรับบริจาคโลหิตทราบด้วยเพื่อประเมินสภาพร่างกายก่อนบริจาคโลหิต
  • Q: จำเป็นต้องรับวัคซีนครบ 2 เข็ม จึงจะบริจาคโลหิตได้ใช่ไหม?
   A: ไม่จำเป็น ผู้ที่รับวัคซีนโควิด-19 สามารถบริจาคโลหิตได้หลังจากการรับวัคซีนเข็มแรก 7 วัน
  • Q: เลือดที่บริจาคจากผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้ผู้รับบริจาคได้หรือไม่
   A: ไม่ได้ เพราะวัคซีนไม่ได้มีผลกับการสร้างภูมิต้านทานในผู้ที่รับบริจาคเลือด เนื่องจากปริมาณเลือดที่นำไปใช้น้อยกว่าปริมาณเลือดในร่างกายของผู้รับบริจาคมาก
  • ที่มา :
   ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”