วัคซีนโควิด-19 กับสตรี

Q : สตรีตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม?
A: ได้ แต่ต้องรอให้อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ จึงสามารถฉีดวัคซีนได้

Q: สตรีที่ให้นมบุตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ไหม?
A: ได้ และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะออกในน้ำนมด้วยไม่ต้องงดนมมารดาหลังฉีด

Q: สตรีที่เตรียมตัวมีบุตรฉีดวัคซีนได้ไหม?
A: ฉีดได้ไม่มีข้อห้าม และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ แต่หากทราบว่าตั้งครรภ์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ออกไป โดยไปฉีดตอนอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป

Q: การฉีดให้วัคซีนจะมีผลทำให้มีบุตรยากหรือไม่?
A: ไม่มีหลักฐานอันใดที่บ่งบอกว่าวัคซีนโควิด-19 จะมีผลทำให้มีบุตรยาก

Q: มีประจำเดือนหรือกำลังจะมีประจำเดือนฉีดวัคซีนได้ไหม?
A: ฉีดได้

Q: ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดฉีดวัคซีนได้ไหม?
A: ฉีดได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยาคมก่อนฉีด แม้ว่ายาคุมจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้การฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงขึ้นและวัคซีนไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดลิ่มเลือดที่เกี่ยวข้องกับยาคุมกำเนิด

ที่มา
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำรร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”