วัคซีนโควิด-19 ที่มีในไทยตอนนี้ด้อยประสิทธิภาพจริงหรือ?

ตอบ : ไม่จริง ปัจจุบันการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดแต่ละตัวไม่สามารถเปรียบเทียบกันตรง ๆ ได้ เนื่องจากมีการศึกษาในสถานที่ที่แตกต่างกันสายพันธุ์ไวรัสต่างกัน กลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน ผลการทดลองจึงอาจไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคชีนได้

  • วัคซีนทุกตัวที่ผ่านการรับรองในระยะ 3 มีประสิทธิภาพในการป้องกันความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตจากโรคในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
  • วัคชีนทุกตัวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตาม
  • วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้มีประสิทธิภาพที่ดีพอในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในแง่ของการลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้
  • จากการเก็บข้อมูลสถิติในผู้ที่ฉีดวัคซีน “ซีโนแวค หรือ แอสตร้าเซนเนก้า” สามารถป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ 100%
  • ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงกว่า การเกิดอาการข้างเคียงจากวัคชีนมาก
  • กลุ่มอายุน้อยและเพศหญิงมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนมากกว่า
  • กลุ่มผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวไม่ได้ทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น ในขณะที่หากติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการหนักกว่สคนปกติ จึงต้องมาฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรค
  • ยิ่งเวลานานไป โอกาสติดโรคจะเพิ่มมากขึ้น ยิ่งฉีดเร็วยิ่งดี ยิ่งมีภูมิต้านทานเร็วยิ่งดี

ที่มา :
ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”