วัคซีน์โควิด -19 ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่?

 1. โดยทั่วไปไวรัสจะกลายพันธุ์เพื่อหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 2. การระบาดจากสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนรุ่นแรกต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม
 3. แม้ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์อาจลดลง แต่ยังสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรค และอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ
 4. การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรอย่างรวดเร็วจะเป็นการลดการระบาดของไวรัสในวงกว้างรวมทั้งลดโอกาสในการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ได้
 5. ที่มา :
  ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”