สารพันคำถามกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

  Q: วัคซีนโควิด-19 ให้พร้อมกับวัคซีนอื่นได้หรือไม่?
  A: เนื่องจากวัคชีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่เพิ่งเริ่มนำมาใช้จึงต้องสังเกตอาการข้างเคียงอย่างใกล้ชิด ถ้าให้พร้อมกันเมื่อมีอาการข้างเคียงจะไม่ทราบว่ามาจากวัคซีนใด จึงไม่แนะนำให้ฉีดพร้อมวัคซีนอื่น ข้อยกเว้น กรณีที่จำเป็นต้องรับวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนบาดทะยัก ให้รับการฉีดวัคชีนโควิด-19 ได้โดยไม่จำเป็นต้องเว้นระยะเวลา แต่ให้ฉีดที่ตำแหน่งต่างกัน

  Q: วัคซีนโควิด-19 ต้องฉีดห่างจากวัคซีนอื่นนานแค่ไหน?
  A: ฉีดห่างกับวัคซีนอื่น 2 สัปดาห์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และควรกำหนดให้วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนจำเป็นที่ต้องฉีดก่อนวัคซีนชนิดอื่น ๆ ที่รอได้

  Q: ผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 จำเป็นต้องให้วัคซีนโควิด-19 หรือไม่?
  A: จำเป็น ควรฉีดหลังจากเป็นโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 3 เดือน

  Q: ผู้ป่วย HIV สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
  A: สามารถฉีดได้ ยกเว้นว่ากำลังป่วยมีอาการให้รักษาจนควบคุมอาการได้แล้วจึงฉีดวัคซีน

  Q: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ต่าง ๆ แพ้อาหาร แพ้ยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่?
  A: ฉีดได้และให้เฝ้าระวังอาการหลังฉีด เนื่องจากมีโอกาสแพ้วัคซีนได้แต่น้อยมาก

  ที่มา :
  ศ. พญ.กุลภัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาซาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”