เดินตลาดสดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19

  ผู้บริโภค

  • วางแผนการซื้อสินค้าหรืออาหารจากที่บ้าน
  • เลือกตลาดสดที่อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด และปลอดภัย
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • เข้า-ออก ตามจุดที่ตลาดกำหนด
  • ปฏิบัติตามกฎของตลาดสดอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
  • เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • ใช้ระยะเวลาในการเดินตลาดให้น้อยที่สุด
  • ชำระเงินผ่านระบu E-Payment แทนเงินสดเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง

  ผู้ดูแลตลาดสด

  • กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมตลาดอย่างเคร่งครัด
  • จัดทำแผนผังของแผงค้า ทะเบียน ข้อมูลผู้ค้าและแรงงานตามกฎหมาย
  • จัดสถานที่ภายในตลาดให้อากาศถ่ายเท สะอาด และปลอดภัยรวมทั้งปรับปรุงสถานที่ตามความเหมาะสม
  • จัดทำแบบประเมินตนเองด้านสุขลักษณะตามที่กฎกระทรวงกำหนด

  พ่อค้า แม่ค้า

  • ติดตั้งแผ่นพลาสติกใสเพื่อเว้นระยะห่างจากผู้ซื้อ
  • รับชำระเงินผ่านระบบ E-Payment แทนเงินสด
  • เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • เตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับผู้ซื้อ

  ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564
  ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”