เดินตลาดสด-บริโภคอาหารทะเลอย่างปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

หากต้องไปตลาดสด ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ตลาดสดเป็นบริเวณพื้นที่มีความชื้นสูง มีคนจำนวนมาก และค่อนข้างแออัด อาจทำให้ เชื้อไวรัสอยู่ได้นาน โดยเฉพาะอาหารสดที่มีการแช่น้ำแข็งเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้น อาจมีการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งซึ่งไวรัสจะอยู่ได้นานหลายวัน ดังนั้นหากผู้ที่เลือกซื้อดมกลิ่นหรือจับอาหารสด แล้วสัมผัสเยื่อบผ่านทางจมูก ปาก และตา ก็มีโอกาสเสียงติดเชื้อได้
การรับประทานอาหารทะเล เสี่ยงติดโรคโควิด-19 หรือไม่ อาหารทะเลสามารถรับประทานได้ ไม่ติดโควิด-19 แต่ต้องปรุงสุกเนื่องจากอุณหภูมิสามารถฆ่าเชื้อได้ เช่น

  • อุณหภูมิ 100 องศา ใช้วลาไม่ถึง 1 นาที ชื้อจึงตาย
  • อุณหภูมิ 60 องศา ใช้วลา 30 นาที เชื้อจึงตาย

หากเป็นอาหารแช่แข็ง ควรล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ และสวมถุงมือเวลาประกอบอาหาร

หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งที่ป้องกันการแพร่กระจาย และลดความรุนแรงของเชื้อได้ดี แต่ก็เป็นตัวแพร่ชื้อได้ช่นกัน เชื้อจะติดค้างอยู่บนผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัย และอาจอยู่ได้นานถึง 1 สัปดาห์ ดังนั้นไม่ควรจับบริเวณด้านหน้า ทิ้งอย่างถูกวิธี และควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
ที่มา : รศ(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”