ไปต่ออย่างไร..เมื่อวินิจฉัยเป็นอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด แต่สามารถดูแลรักษาแบบประคับประคอง เน้นให้ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ด้วยการดูแลรักษาแบบไม่ใช้ยาและแบบใช้ยา

แนวทางการดูแลรักษาเมื่อได้รับวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์

แบบไม่ใช้ยา :

1. ทำความเข้าใจการวินิจฉัย ธรรมชาติของโรค และอาการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อวางแผนการดูแลระยะยาว

2. แก้ไขข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่ทำได้ เช่น ปัญหาการได้ยิน สายตา โรคประจำตัวที่ยังควบคุมไม่ได้

3. ให้ผู้ป่วยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย ปลอดภัย จัดตารางกิจกรรมแต่ละวันให้เหมือนเดิมทุกวัน

4. จัดกิจกรรมกระตุ้นสมองที่ผู้ป่วยคุ้นเคย ชื่นชอบ และไม่ก่อให้เกิดความเครียด

5. ปรับพฤติกรรมโดยเน้นวิธีที่ถูกใจผู้ป่วย ไม่จำเป็นต้องถูกต้องหากไม่เป็นอันตราย

6. ฝึกหรือให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทำกิจวัตรประจำวันที่ผู้ป่วยยังพอทำเองได้

7. ดูแลสุขภาพกาย สมดุลชีวิตของผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

โรคอัลไซเมอร์ หากวินิจฉัยโรคได้เร็วเท่าไรก็จะยิ่งดี ซึ่งการวินิจฉัยภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment: MCI) ก่อนเกิดภาวะสมองเสื่อมเพื่อหาสาเหตุ ปรับลดความเสี่ยง จะช่วยผู้ป่วยและผู้ดูแลในการวางแผนการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับอาการของโรคได้

การรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่การรักษาให้หายจากโรค แต่เป็นการวางแผนการใช้ชีวิตและรักษาประคับประคองตามอาการและปัญหาที่เกิดขึ้น ชะลอภาวะสมองให้เสื่อมช้าที่สุด

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”