มารู้จัก “ฮีโมฟีเลีย” เลือดออกง่าย…เรียนรู้ได้ ถ้าเข้าใจ

"เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เกิดขึ้นเฉพาะเพศชาย 

มีเลือดออกได้ง่าย และหยุดไหลยาก


สาเหตุ

1. เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของยีนที่สร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่เรียกสั้น ๆ ว่าแฟคเตอร์ (Factor) 

2. มีการถ่ายทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X 


อาการและความรุนแรง

1. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก มีจ้ำเขียวตามร่างกายให้เห็นตั้งแต่เด็ก มีเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อได้โดยเกิดขึ้นเองแม้ไม่มีอุบัติเหตุ

2. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง มีเลือดออกในข้อหรือกล้ามเนื้อภายหลังได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย 

3. ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อย มีเลือดออกหยุดยากภายหลังอุบัติเหตุ หรือการทำหัตถการ เช่น การถอนฟัน เป็นต้น


แนวทางการรักษาและดูแลคุณภาพชีวิต

มี 2 แบบ ดังนี้

1. การรักษาตามอาการ โดยฉีดแฟคเตอร์ทดแทน เมื่อเกิดเลือดออก

2. การรักษาแบบป้องกัน ทำได้โดยการให้แฟคเตอร์ทดแทน 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นประจำ


การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเป็นการดูแลตลอดชีวิต ผู้ป่วยและครอบครัวต้องมีความเข้าใจโรคและการรักษาอย่างถูกต้อง รวมถึงทีมสหสาขาที่ทำการรักษาต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาวิธีการรักษาให้ทันสมัย"

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”