ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)

ภาวะก่อนเบาหวาน


เป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ระดับปกติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ภาวะนี้หากไม่รับการรักษามีโอกาสเป็นเบาหวาน 5-10% ต่อปี


การวินิจฉัยผู้มีภาวะก่อนเบาหวานใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ได้แก่


1. ระดับน้ำตาลขณะอดอาหารผิดปกติ อยู่ระหว่าง 100-125 มก./ดล.

2. มีความทนต่อน้ำตาลบกพร่อง ระดับน้ำตาลหลังดื่มน้ำตาล 75 กรัม อยู่ระหว่าง 140-200 มก./ดล.

3. ความผิดปกติของระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) อยู่ระหว่าง 5.7-6.4%


ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะหรือโรคที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจระดับน้ำตาล


1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. ภาวะอ้วน และมีประวัติ พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง เป็นเบาหวาน (ภาวะอ้วน คือ ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก. ต่อ ตรม. และ/หรือ รอบเอวมากกว่า 90 ซม. ในเพศชาย รอบเอวมากกว่า 80 ซม. ในเพศหญิง หรือ รอบเอวมากกว่าส่วนสูงหารด้วยสอง)

3. เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกำลังรับประทานยาคุมความดันโลหิต

4. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ระดับไตรกลีเซอไรด์ > 250 มก./ดล. และ/หรือ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล (HDL) < 35 มก./ดล.

5. มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น้ำหนักเกิน 4 กก.

6. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด

7. ผู้หญิงที่มีกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS)

8. ผู้ที่เป็น HIV/AIDS


หากตรวจพบภาวะก่อนเบาหวาน ควรปรับพฤติกรรมดังนี้


1. ควบคุมการรับประทานอาหาร

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

3. ผู้มีภาวะอ้วน ควรลดน้ำหนักอย่างน้อย 5-7% ใน 6 เดือน?

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”