โควิด-19 ยังไม่ไปไหน ไข้หวัดใหญ่ก็ต้องระวัง

โควิด-19 ยังไม่ไปไหน ไข้หวัดใหญ่ก็ต้องระวัง

โรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

สามารถติดต่อระหว่างคนสู่คน ผ่านทางการสัมผัสละอองฝอยของน้ำมูกและเสมหะ ผ่านการไอหรือจาม

ปัจจุบันโรคโควิด-19 ยังถือว่ามีความชุกสูงแต่ความรุนแรงของโรคลดลง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคทั้งจากการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติ

ผู้ป่วยสามารถติดเชื้อโรคทั้ง 2 ชนิดร่วมกันได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

• ไอ เจ็บคอ คัดจมูกหรือมีน้ำมูก

• มีไข้สูง

• ปวดศีรษะ

• อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

• หายใจหอบเหนื่อย เมื่อมีภาวะปอดอักเสบ

ข้อควรเฝ้าระวัง

• โรคไข้หวัดใหญ่มีอาการคล้ายกับโรคโควิด-19 หากมีอาการรุนแรงควรพบแพทย์

• อาการเบื้องต้นไม่สามารถใช้ในการแยกโรคได้ จำเป็นต้องใช้การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการเท่านั้

• โรคไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดแทรกซ้อนกับโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต

จึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”