ท่องเที่ยวปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

1. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง

2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง

3. คาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัย

4. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ

5. เคารพกฎจราจร

6. ง่วงให้จอดพัก

7. ไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับขี่ยานพาหนะ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”