พ่อแม่รับมืออย่างไร เมื่อลูกพูดช้า

ภาวะพูดข้า (Delayed speech)

หมายถึง ภาวะที่เด็กมีพัฒนาการด้านการแสดงออกทางภาษา โดยเฉพาะ

การพูดสื่อสารล่าช้าไม่สมวัย ซึ่งอาจมีพัฒนาการด้านความเข้าใจภาษาปกติ

หรือล่าช้าร่วมด้วยได้ เช่น เด็กอายุ 18 เดือน พูดคำที่มีความหมายไม่ถึง3 คำ

หรือเด็กอายุ 2 ปี พูดคำที่มีความหมายไม่ถึง 50 คำ หรือพูดคำ 2 คำต่อกันไม่ได้

เช่น “กินนม” “ไปเที่ยว” เป็นต้น

พฤติกรรมเสี่ยงทำลูกพูดช้า

1. เลี้ยงลูกด้วยหน้าจอต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว

2. ไม่มีเวลาทำกิจกรรมที่เหมาะสม ตามวัยร่วมกับลูก ปล่อยให้เด็กเล่นเอง ทำให้ลูกมีคลังคำศัพท์น้อย

3. ตอบสนองลูกก่อนที่ลูกจะพูดสื่อสารความต้องการด้วยตนเอง

4. พูดสื่อสารด้วยประโยคที่ยาวเกินพัฒนาการของเด็กหรือพูดเร็วเกินไป

ปรับพฤติกรรมส่งเสริมลูกให้พูดได้สมวัย

1. พยายาม ใช้คำสั้น ๆ กระชับ เข้าใจง่าย

2. งดใช้สื่อผ่านหน้าจอต่าง ๆ ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

แม้จะเปิดทิ้งไว้โดยที่เด็กไม่ได้ตั้งใจดูก็ตาม

3. ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป อาจดูสื่อสร้างสรรค์ผ่านหน้าจอ

และพูดคุยกับพ่อแม่ไปพร้อมกัน แต่ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน

4. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูกอย่างสม่ำเสมอ

เช่น เล่านิทาน พูดคุย ร้องเพลง ทำกิจวัตรประจำวัน

โอบกอด เป็นต้น

หากกระตุ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้วไม่ได้ผล ควรพบแพทย์

เพื่อประเมินสาเหตุ เช่น พันธุกรรม ภาวะออทิสติก

โรคทางระบบประสาท การได้ยินบกพร่อง ฯลฯ ต่อไป

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”