สูงวัยท่องโลก

ประโยชน์ของการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ

การเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุ ดังนี้

ด้านร่างกาย ได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ใช้ขาเดินเที่ยว ใช้แขนและมือทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการได้ออกกำลังไปด้วย

ด้านจิตใจ เพิ่มความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่เดินทางด้วยกัน ได้ผ่อนคลายจากการเห็นธรรมชาติหรือสิ่งแปลกใหม่สวยงาม ได้พูดคุยสนทนาในเรื่องราวใหม่ๆ

ด้านสมอง การเดินทางสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปสามารถกระตุ้นสมองได้อย่างดี ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่เกี่ยวกับสถานที่หรือผู้คน ได้ฝึกการวางแผนการเดินทาง ได้ใช้ประสาทรับรู้ทุกส่วน เช่น ตา หู สัมผัส ฝึกใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น การถ่ายรูป การพูดภาษาต่างประเทศ

ด้านสังคม การมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเป็นการแสดงให้เห็นว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตุ้นให้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น เช่น จัดทรงผม หรือเลือกเสื้อผ้า ช่วยให้เจริญอาหาร ได้พูดคุยกับผู้คนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนั้นการมีกิจกรรมสังคมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ทักษะด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสมอง ดังที่กล่าวมาแล้ว

เปิดโลกกว้าง – สร้างพลังชีวิต – จิตแจ่มใส – กายแข็งแรง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”