ข้อมูลผู้บริจาค

กรอกข้อมูล ณ

การบริจาคให้ "กองทุนเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการ" มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
เพื่อดำเนินโครงการ Online learning platform "MDCU MedUMORE"

ประสงค์ลดหย่อนภาษี (1 เท่า)
(ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้เลือกตัวเลือกข้างต้นในขั้นตอนนี้ จะไม่สามารถทำการลดหย่อนภาษีในภายหลังได้)

ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ ให้แก่กรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”