ข้อมูลผู้สนับสนุน

กรอกข้อมูล ณ

การสนับสนุนนี้ เพื่อการดำเนินโครงการ Online learning platform "MDCU MedUMORE"
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่า การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลรายการนี้ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องการใบกำกับภาษี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”